Regulamin Serwisu Internetowego PsychoMotywacja

Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego PsychoMotywacja są:
Monika Florczyk NIP 7581061626, Magdalena Michalak NIP 7422161700, Aleksandra Szyper-Maciejowska NIP 7542709276, Anna Walijewska-Maksymowicz NIP 8442228170

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każda osoba bez żadnych zobowiązań ma prawo przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia Usługi, podanie adresu e-mail), staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowych umów w tym przedmiocie. W innym wypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług oferowanych w Serwisie.

§2
Definicje terminów użytych w Regulaminie

Adres e-mail - oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta

Administrator danych osobowych - jest nim Usługodawca, Monika Florczyk/Magdalena Michalak/Aleksandra Szyper/Anna Walijewska-Maksymowicz prowadzące cztery niezależne działalności gospodarcze. Kolejno: PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Monika Florczyk NIP 7581061626, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Magdalena Michalak NIP 7422161700, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Aleksandra Szyper-Maciejowska NIP 7542709276, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Anna Walijewska-Maksymowicz NIP 8442228170

Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu PsychoMotywacja

Psycholog - osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.);

Psychoterapeuta - osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychoterapeuty, w szczególności taka, która uzyskała odpowiedni certyfikat wydany przez uznane stowarzyszenie psychoterapeutyczne lub jest w trakcie zdobywania takiego certyfikatu;

Serwis Internetowy - serwis internetowy pod domeną www.psychomotywacja.com, za pomocą, którego świadczone będą Usługi psychologiczne/psychoterapeutyczne;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług psychologicznych/psychoterapeutycznych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Usługa psychologiczna - oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie przez psychologa w formie Porady Skype

Usługa psychoterapeutyczna - oznacza pomoc psychoterapeutyczną świadczoną zdalnie przez psychoterapeutę/lub psychoterapeutę w procesie certyfikacji w formie porady przez Skype

Usługodawca - Monika Florczyk/Magdalena Michalak/Aleksandra Szyper/Anna Walijewska-Maksymowicz prowadzące cztery niezależne działalności gospodarcze. Kolejno: PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Monika Florczyk NIP 7581061626, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Magdalena Michalak NIP 7422161700, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Aleksandra Szyper-Maciejowska NIP 7542709276, PsychoMotywacja Pracownia Psychoterapii Anna Walijewska-Maksymowicz NIP 8442228170

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy(klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

§ 3
Rodzaje i zakres Usług

1. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi psychologiczne/psychoterapeutyczne świadczone drogą elektroniczną:
Rozmowa internetowa wideo przez komunikator Skype
2. Usługi są zamawiane przez Klienta na stronie www.psychomotywacja.com. Jest tam podany szczegółowy cennik oraz czas trwania jednorazowego spotkania.
3. Klient/Usługobiorca może dobrać rodzaj wsparcia odpowiadający jego potrzebom.
4. Wybór formy świadczenia Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej należy do Klienta/Usługobiorcy.
5. Informacje o tym, w jakiej formie usługi świadczy konkretny Psycholog/Psychoterapeuta umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa/Psychoterapeuty.
6. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w paragrafie V Regulaminu - Zasady Płatności.
7. Zamówienie Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
8. Wybrana Usługa psychologiczna/psychoterapeutyczna nie może być ani skracana ani przedłużana.
9. W przypadku, kiedy Usługa psychologiczna/psychoterapeutyczna zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej płatności.
10. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia usługi lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę psychologiczną/psychoterapeutyczną.
11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej w kilku wypadkach, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Osoby w poważnym kryzysie lub będące w ostrej fazie choroby psychicznej powinny podjąć leczenie w trybie stacjonarnym.

§ 4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

1. Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: www.skype.com.pl niezbędne do prowadzenia konsultacji video.
2. Aby zrealizować zamówienie Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (Adresu e-mail).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

§ 5
Płatności

1. Usługi psychologiczne/psychoterapeutyczne są odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Koszt usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej zależy od jej formy. O formie decyduje Usługobiorca.
2. Wynagrodzenie za Usługi psychologiczne/psychoterapeutyczne są uiszczane za pomocą: operatora PayPal, PayU oraz poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy, podany na Serwisie Internetowym.
3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej. Płatność powinna być dokonana 24 godz. przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania.
4. Usługę psychologiczną/psychoterapeutyczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
5. Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być zgłoszona w formie pisemnej Usługodawcy (psychologowi/psychoterapeucie), z którym współpracuje Klient. Możliwość ta jest dostępna na stronie www.psychomotywacja.com, zakładka O nas i po wybraniu swojego psychologa/psychoterapeuty lub bezpośrednio na adres psychologa/psychoterapeuty, dla Klientów Moniki Florczyk , dla Klientów Magdaleny Michalak , dla Klientów Aleksandry Szyper-Maciejowskiej , dla Klientów Anny Walijewskiej-Maksymowicz Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
3. Jeśli Usługobiorca zachowa ww. procedury odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
4. W sytuacji, gdy informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Usługodawcy w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia.

§ 7
Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
2. Usługodawca może zaprzestać udzielania usług psychologicznych/psychoterapeutycznych w stosunku do danego Usługobiorcy w przypadku przekazania przez tego Usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Usługobiorcę nie będzie w takim wypadku zwracana.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej i brak możliwości dostępu do Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
4. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.
6. Usługobiorca zobowiązuje się zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

§ 8
Dane osobowe

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Serwisie w Polityce Prywatności.
2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod ogólnym adresem e-mail: , przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.psychomotywacja.com, a także bezpośrednio na adres psychologa/psychoterapeuty, dla Klientów Moniki Florczyk , dla Klientów Magdaleny Michalak , dla Klientów Aleksandry Szyper-Maciejowskiej , dla Klientów Anny Walijewskiej-Maksymowicz
3. Korzystając z ogólnego adresu mailowego: , z numeru telefonu dostępnego na stronie www.psychomotywacja.com lub pisząc przez formularz kontaktowy, wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych wszystkim czterem administratorom danych osobowych, czyli: Monice Florczyk NIP 7581061626, Magdalenie Michalak NIP 7422161700, Aleksandrze Szyper-Maciejowskiej NIP 7542709276, Annie Walijewskiej-Maksymowicz NIP 8442228170. Natomiast pisząc bezpośrednio do konkretnego psychologa/psychoterapeuty, tylko jemu udostępniamy dane osobowe.

§ 9
Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej psychologa/psychoterapeuty, którego reklamacja dotyczy, dla Klientów Moniki Florczyk , dla Klientów Magdaleny Michalak , dla Klientów Aleksandry Szyper-Maciejowskiej , dla Klientów Anny Walijewskiej-Maksymowicz
3. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu www.psychomotywacja.com.
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie
bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie Internetowym www www.psychomotywacja.com.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).
5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Usługobiorca i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy